1. Hệ thống truyền máu và chương trình an toàn truyền máu quốc gia Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây 2. Các biện pháp đảm bảo an toàn truyền máu Trích dẫn:Xem và tải tài liệu tại đây 3. Vai trò của bạch cầu và tiểu cầu trong an toàn truyền máu Trích ...
Read More »