Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

 

H×nhnh nhuthËn

 

Bãng thËn trªn ASP  +/- 

 

Siªu ©m  +++

 

thËn c¶n quang trªn N§TM +

 

CLVT  +++

 

CHT  ++

 

ChôpnhuémtrùctiÕp 

 

Chôp m¹ch m¸u 

 

H×nhnh ®µi thËn

 

Siªu ©m, CLVT, CHT  +

 

chôpnhuém TT, N§TM  +++

 

H×nhnh TLT

 

Siªu ©m, CLVT, CHT  +++

 

H×nhnh Sau phóc m¹c

 

Siªu ©m, CLVT, CHT  +++

 

 

 

Download: Tại đây

Bình luận facebook

Bình luận

Đánh giá bài viết này